کشف انبار لوازم الکترونیکی قاچاق در جنوب تهران - برگزیده ها