التهابات «بازار ارز» حتماً قابل مدیریت است

التهابات «بازار ارز» حتماً قابل مدیریت است

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه التهابات بازار ارز حتماً قابل مدیریت است، گفت: امیدواریم بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بتوانند آثار تورمی ارز بر زندگی مردم را کاهش دهند.

اقتصاد

ورزشی

سلامت

فناوری

هنر