توجه به تولید در دولت سیزدهم، محوری بود

توجه به تولید در دولت سیزدهم، محوری بود

سرپرست ریاست جمهوری گفت: توجه به تولید در دولت سیزدهم محوری و جدی بود و به لطف خدا در حوزه کشاورزی و دامی، تولید گندم و مرغ و وضعیت گوشت، نسبتاً به نقطه خوبی رسیدیم.