شورای صنفی اکران امروز جلسه‌ای نداشت/ تصمیم‌گیری در جلسه سمفا - برگزیده ها