تزریق دوز یادآور واکسن کرونا برای کادر درمان الزامی است - برگزیده ها