برگزاری جلسه هماهنگی سفر استانی رییس جمهور به استان قزوین - برگزیده ها