استقرار و تقویت ادارات تعزیرات حکومتی در تمام شهرستان‌های استان تهران - برگزیده ها