نگرانیم اعتبارات حوزه سلامت در سال آینده محقق نشود - برگزیده ها