مراکز معاینه فنی پایتخت فردا تعطیل شد  - برگزیده ها