محمد مِثلِ مادر/ جرعه‌ای از مردانگی برای حال خوب کودکان کوچه‌های فقیرنشین - برگزیده ها