عطایی: نه لیست تیم ملی منتشر شده، نه زمان اردو مشخص است - برگزیده ها