صعود ۴ فرنگی کار ایران به فینال قهرمانی آسیا - برگزیده ها