سازمان ملل هنوز طرحی برای استقرار صلحبان در افغانستان ندارد - برگزیده ها