خوشمزه گی زندگی ام با سس گوجه میسر شد - برگزیده ها