توصیه‌های ایمنی برای تردد در جاده‌های منتهی به مرزهای جنوبی و غربی کشور - برگزیده ها