تعهد ماکرون و کیشیدا به «همکاری‌های نزدیک‌تر» در هند-آرام - برگزیده ها