بازگشت دوباره علیرضا مختاری به پارادوومیدانی پس از محرومیت ۶ ماهه - برگزیده ها