ایده ها و تفکر نوینم به ثروتمندی ختم شد - برگزیده ها