انتصاب مدیر روابط عمومی تماشاخانه ایرانشهر - برگزیده ها