آلودگی هوا ۶۰۰ خوزستانی را به مراکز درمانی کشاند - برگزیده ها