۳ پایگاه مدیریت بحران تهران همچنان در اختیار ستادکرونا به عنوان نقاهتگاه - برگزیده ها