۱۱ میلیون و ۴۰۴ هزار نفر ۳ دوز واکسن کرونا زده اند - برگزیده ها