چین: آمریکایی‌ها منابع سوریه را غارت می‌کنند - برگزیده ها