"چو" رییس فدراسیون جهانی تکواندو باقی ماند - برگزیده ها