چرا کشتار دام های مولد متوقف نشد/ کمبود علوفه و نهاده دامی - برگزیده ها