پوچه‌دیاز با هندبالیست‌ها ارتباط خوبی دارد - برگزیده ها