پلیس فرانسه، جوامع اقلیت را بیشتر جریمه می‌کند - برگزیده ها