پرداخت ۱۰ هزار میلیارد بابت بدهی داروخانه‌های بیمارستانی - برگزیده ها