پاک آیین: سفر وزیر خارجه آذربایجان به ایران نماد دوستی روابط تهران و باکو است - برگزیده ها