وظیفه هنرمند عیان‌سازی عالم غیرمادی است/ تعریفی از انتزاع - برگزیده ها