نقش انتخابات لبنان در سرنوشت سیاسی این کشور - برگزیده ها