نجمه خدمتی در المپیاد ورزشی دانشجویان دوم شد! - برگزیده ها