ناترازی صنعت برق به بیش از ۱۲ هزار مگاوات رسید - برگزیده ها