معجزه ای که با روغن های گیاهی در زندگی من افتاد - برگزیده ها