محروم کردن زنان از تحصیل، ظلم آشکار و مصداق بازگشت به دوران جاهلیت است - برگزیده ها