مانور نظامی دوباره ارتش رژیم صهیونیستی در مرزهای شمالی - برگزیده ها