قطعی گسترده برق در پی طوفان "بارا" در انگلیس - برگزیده ها