قضاوت بنیادی‌فر و عادل برای سرخابی‌ها - برگزیده ها