فقط ۴۵ هزار نفر در تهران دوز چهارم را تزریق کرده اند - برگزیده ها