علوی: با ملوانی‌ها تماس نگرفتم/ آنقدر قدرت ندارم که بازی لغو کنم!  - برگزیده ها