شکست سنگین کریمی مقابل حسن یزدانی/ یزدانی، قاسمپور و زارع به تیم ملی رسیدند - برگزیده ها