شروع نمایندگان بسکتبال ایران در غرب آسیا از بیروت - برگزیده ها