شرایط اعزام شناگران به اردوی ارمنستان فراهم نشد - برگزیده ها