شانسی که به من روی آورد تا ثروتمند شوم - برگزیده ها