سهم حوزه بهداشت از مالیات بر ارزش افزوده را نداده اند - برگزیده ها