دستگیری فردی با کوکتل مولوتوف و موادسمی در تهران - برگزیده ها