دستور تخلیه منازل در پی حریق جنگلی وسیع در یونان - برگزیده ها