درستکار: روز انتخابی، پیروزی کشتی را شاهد بودیم - برگزیده ها