درخواست رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل از طالبان - برگزیده ها