حمایت‌ها از مالکیت فکری و ثبت اختراع بیشتر می‌شود - برگزیده ها